umowa

Skynet sp. z o.o. sp.k.  NIP899-26-24-899

Ul. Zgodna 4, 50-432 Wrocław

Tel. 71 3414454

 

Umowa wypożyczenia sprzętu / nr umowy …………..

 

Zawarta w dniu ………………................................. pomiędzy firmą Skynet sp. z o.o. sp.k., ul. Zgodna 4, 50-432 Wrocław, zwaną dalej Wynajmującym, a

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 reprezentowanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 seria i nr dowodu osobistego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

 nr tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . zwanym dalej Najemcą, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy sprzętu wyszczególnionego w Załączniku do umowy wypożyczenia, który stanowi integralną część Umowy wypożyczenia, zwanym dalej przedmiotem najmu w okresie

 od .................................................... do ...................................................... r (włącznie).

 1. Wartość przedmiotu najmu strony uzgadniają na kwotę:

 

.................................................................

 1. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzenie przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
 2. Na poczet należnego czynszu lub ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję w wysokości

 

........................................................... brutto. ( gotówka / przelew / karta ) § 2

 1. Wynajem przedmiotu najmu wyszczególnionego w niniejszej umowie nastąpi za

 

odpłatnością w wysokości : ....................................................................

 1. Płatność za najem regulowana jest z góry za cały okres najmu. Należność z tego tytułu wpłacona jest przez Najemcę w kasie Wynajmującego, przelewem na konto Wynajmującego lub kartą płatniczą.

§ 3

 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętego przedmiotu najmu w stanie nieuszkodzonym własnym transportem w nieprzekraczalnym terminie opisanym w § 1 pkt 1 w godzinach otwarcia sklepu Wynajmującego. § 4
 2. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiot najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.
 3. Najemca odpowiada materialnie za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu w okresie wynajmu, bez względu na jej okoliczności np. kradzieży lub innego działania osób trzecich.

 

 1. O każdej awarii wynajmowanego przedmiotu najmu i jego charakterze Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego, a wszelkie naprawy w tym gwarancyjne będą wykonywane w sposób z nim uzgodniony.
 2. Naprawy uszkodzeń wynajętego przedmiotu najmu powstałych w czasie wynajmu z winy użytkownika obciąża Najemcę i wykonywane będą na jego koszt w autoryzowanym serwisie. W takim wypadku Najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy przedmiotu najmu bezpośrednio po otrzymaniu rachunku i zgadza się na potrącenie z kaucji.
 3. Najemca ponosi wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z przedmiotem najmu a w szczególności nośników energii, środków chemicznych i innych niezbędnych do ich uruchomienia.
 4. Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.
 5. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego.
 6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj.

sprawny, oczyszczony i kompletny, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

 1. Jeżeli Najemca zwróci wynajęty przedmiot w stanie pogorszonym, to jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu poza kwotę określoną w § 2 pkt 1, opłaty dodatkowej wynikającej z kosztów doprowadzenia przedmiotu do stanu umożliwiającą prawidłową pracę.

§ 5

 1. W razie nie dokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności Najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu najmu wg wartości ustalonej w umowie §1 pkt 2.

§ 6

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy i osób trzecich;

-wynikłe w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu przez Najemcę,

-spowodowane niezgodnym z obsługą korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź konserwacją przedmiotu najmu przez Najemcę -będących następstwem posługiwania się przez Najemcę niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z przedmiotu najmu.

 • 7
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

§ 8

 1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. § 9
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. § 10
 3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

                  Najemca                                                                                Wynajmujący

 

.........................................................                                    .......................................................... czytelnie imię i nazwisko Najemcy                                               Skynet sp. z o.o. sp.k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do umowy wypożyczenia

 

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Najemcę podczas korzystania z wypożyczenia jest Wynajmujący.
 2. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wynajmującego zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie Wynajmującego: https://www.skynet.pl/webpage/politykahtml

Wykaz oraz cennik wypożyczenia sprzętu:

 

Nazwa sprzętu/wyposażenie (nr katalogowy)

Nr. seryjny

Cena wypożyczenia w PLN brutto

Cena rynkowa w PLN brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najemca / Przedstawiciel Najemcy                                                      Wynajmujący

 

........................................................                                     ..........................................................

Czytelnie imię i nazwisko Najemcy                                                       Skynet sp. z o.o. sp.k.

 

UWAGA ! SPRZĘT NIE JEST UBEZPIECZONY OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY

 

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kwituje odbiór

wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z umową i zobowiązuje się do zwrotu wynajętego sprzętu w stanie nieuszkodzonym w terminie opisanym w § 3 pkt 1.

 

Najemca/Przedstawiciel Najemcy    ........................................................................

                                                                  czytelnie imię i nazwisko

 

 

Pokwitowanie zwrotu sprzętu / nr umowy …………..

Wrocław, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenie (nr katalogowy)

Nr. seryjny

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące zwrotu wynajętego sprzętu:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Najemca / Przedstawiciel Najemcy                                        Wynajmujący / kwituje odbiór

 

........................................................                                     ..........................................................

Czytelnie imię i nazwisko Najemcy                                                       Skynet sp. z o.o. sp.k.